Mail |
 • ភាសាខ្មែរ
 • English
 • តាវកាលិក

  ក. ផ្នែកហានិភ័យការងារ

  ខ. ផ្នែកថែទាំសុខភាព

  គ. ផ្នែកប្រាក់សោធន

  ឃ. ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូរសហការជាមួយ ប.ស.ស.

  មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន ១២៨៦

  ព័ត៌មានសំខាន់ៗ
  ចំនួនសហគ្រាស និងកម្មករចុះបញ្ជិកា
  • ២១,៤៣០ សហគ្រាស
  • ចំនួនសមាជិកសរុប ៣,​១២០,២០៨ នាក់
  • ចំនួនសមាជិកស្រីសរុប ១,៧៩៨,៥១០ នាក់
  ទំព័របណ្ដាញសង្គម ប.ស.ស.