ការអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គម ផ្នែកថែទាំសុខភាពនេះ ជាការអនុវត្តជំហានទី២ ត្រូវបានដាក់ចេញនៅក្នុង យុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់កាលទី៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ហើយត្រូវបង្កើតឡើងដោយអនុក្រឹត្យលេខ ០១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការបង្កើតរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំ សុខភាពសម្រាប់ជនទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅ ក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារ។ ការអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គម ផ្នែកហានិភ័យការងារ និងផ្នែកថែទាំសុខភាព គឺជា យន្តការពីរដែលត្រូវមានសង្គតិភាពនឹងគ្នា ដោយសារសុខភាពរបស់កម្មករនិយោជិតមិនអាចទទួលត្រឹមតែការគាំពារផ្នែកជំងឺ ឬគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្តាលមកពី ការងារប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវមានការគាំពារចំពោះជំងឺ ឬគ្រោះថ្នាក់ទូទៅដែលមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងការងារផងដែរ។ ភាពផ្សារភ្ជាប់នៃការអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គម ទាំងពីរផ្នែកនេះជាទំនាក់ទំនងដែលមានឥទ្ធិពលទៅវិញទៅមក និងផ្តល់នូវភាពពេញលេញក្នុងការគាំពារសុខភាពកម្មករនិយោជិត។ ផ្នែកនេះបាននិងកំពុង ចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់សុខភាពកម្មករនិយោជិត និងផ្តល់ការបង្ការជំងឺទូទៅ។

១.របបសន្តិសុខសង្គម ផ្នែកថែទាំសុខភាព

       ផ្នែកថែទាំសុខភាព សំដៅដល់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពសង្គម ដែលត្រូវផ្តល់តាវកាលិក សេវាបង្ការសុខភាពតាវកាលិកព្យាបាលនិងថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត និងការផ្តល់ប្រាក់បំណាច់ប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់រយៈពេលនៃការផ្អាកការងារដោយការព្យាបាលជំងឺ ឬគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗក្រៅពីហានិភ័យការងារ និងការសម្រាកមាតុភាព។

២.កាតព្វកិច្ចបង់ភាគទាន និងអត្រាភាគទាន

       និយោជក និងកម្មកនិយោជិតដែលស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ជនទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃ ច្បាប់ស្តីពីការងារ ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចបង់ភាគទានផ្នែកថែទាំសុខភាពជូន ប.ស.ស. រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧។

       កាតព្វកិច្ចនៃការបង់ភាគទានផ្នែកថែទាំសុខភាព ដូចមានចែងក្នុងវាក្យខ័ណ្ឌខាងលើ ត្រូវស្ថិតនៅក្នុងបន្ទុកទាំងស្រុងរបស់និយោជក ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ តទៅ។
៣.តាវកាលិកថែទាំសុខភាព

       តាវកាលិកថែទាំសុខភាព សំដៅដល់របបធានារ៉ាប់រងដែលផ្តល់កញ្ចប់តាវកាលិកសុខភាព និងសេវាបង្ការ។

       ៣.១.កញ្ចប់តាវកាលិកសុខភាព សំដៅដល់សេវាព្យាបាលថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត សេវាបញ្ជូនជនរងគ្រោះ សេវាបញ្ជូនសព និងប្រាក់បំណាច់ប្រចាំថ្ងៃ។

ក.សេវាព្យាបាលនិងថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត

ក.១.ការព្យាបាលដោយសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ

 • សេវាព្យាបាលថែទាំតាមបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈវេជ្ជសាស្រ្ត
 • សេវាធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ សេវាមន្ទីរពិសោធន៍ និងសេវាពិនិត្យវេជ្ជសាស្រ្តផ្សេងៗទៀត
 • ឧបករណ៍ផ្នែកសល្យសាស្រ្ត និងសម្ភារបរិក្ខាផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តផ្សេងៗដែលជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ការ ព្យាបាល
 • ឱសថតាមវេជ្ជបញ្ជា
 • បន្ទប់(ធម្មតា) និងអាហារដែលផ្តល់ដោយមូលដ្ឋានសុខាភិបាល។

ក.២.សេវាពិគ្រោះជំងឺក្រៅ

 • សេវាព្យាបាលថែទាំតាមបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈវេជ្ជសាស្រ្ត
 • សេវាធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ សេវាមន្ទីរពិសោធន៍ រូបភាពវេជ្ជសាស្រ្ត និងសេវាពិនិត្យវេជ្ជសាស្រ្តផ្សេងទៀត
 • បរិក្ខាសល្យសាស្រ្ត និងវេជ្ជសាស្រ្តផ្សេងៗដែលជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ការព្យាបាល
 • ឱសថតាមវេជ្ជបញ្ជា

ក.៣.សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់

 • គឺជាអន្តរាគមន៍ទាំងឡាយណាដែលធ្វើឡើងក្នុងកាលៈទេសៈមួយដែលមិនបានគ្រោងទុក ហើយអន្តរាគមន៍ទាំងនោះអាចត្រូវធ្វើឡើងភ្លាមក្នុងគោលបំណងជួយសង្គ្រោះជីវិត ឬជួយការពារការបាត់បង់អវៈយវៈណាមួយនៃសរីរាង្គរបស់អ្នកជំងឺ ឬជនរងគ្រោះ។
 • អ្នកជំងឺ ឬជនរងគ្រោះអាចចូលទៅប្រើប្រាស់សេវានៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលនៅជិតបំផុត។ ប.ស.ស. ធ្វើការទូទាត់សងវិញទៅតាមវិធីសាស្រ្តបង់ថ្លៃតាមករណី និងសេវា លុះត្រាតែជនរងគ្រោះ ឬសិទ្ធវន្តជូនដំណឹងមក ប.ស.ស. ក្នុងអំឡុងពេលយ៉ាងយូរ ៤៨ម៉ោង តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបន្ទាន់ ១២៨៦។

ក.៤.សេវាព្យាបាលដោយស្អំ និងចលនា គឺជាសេវាជំនួយវេជ្ជសាស្រ្ត

ក.៥.សេវាសម្រាលកូន និងសេវាព្យាបាលថែទាំមុន និងក្រោយពេលសម្រាលកូន

ក.៦.សេវាស្តារនីតិសម្បទា គឺជាសេវាព្យាបាលថែទាំវេជ្ជសាស្រ្តក្នុងគោលបំណងជួយដល់ជនរងគ្រោះរក្សា ស្តារ ឬធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងវិញនូវសមត្ថភាពជំនាញ និងមុខងារសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ និងជំនាញប្រាស្រ័យទាក់ទងដែលបានបាត់បង់ ឬខូចខាតដោយសារជំងឺ ការរងរបួស ឬពិការភាព។

ខ.សេវាបញ្ជូនអ្នកជំងឺ ឬជនរងគ្រោះ និងសេវាបញ្ជូនសព

ខ.១. សេវាបញ្ជូនអ្នកជំងឺ ឬជនរងគ្រោះត្រូវបានផ្តល់ជូនតែក្នុងករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់ និងដោយ រថយន្តគិលានសង្គ្រោះរបស់មូលដ្ឋានសុខាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះ។

ខ.២.សេវាបញ្ជូនអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនអាចព្យាបាលឱ្យជា ឬសព ផ្តល់ជូនទៅតាមតម្លៃមូលដ្ឋានសុខាភិបាល ដែលទទួលស្គាល់ដោយ ប.ស.ស. ។

គ.ប្រាក់បំណាច់ប្រចាំថ្ងៃ ត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់រយៈពេលអាក់ខានការងារដោយសារការធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺ គ្រោះថ្នាក់ និងលំហែមាតុភាព ឬជួបឧបទ្ទវហេតុផ្សេងៗ និងការព្យាបាលដោយមិនគិតថ្លៃដែលមានចែងនៅក្នុងគោលនយោបាយសុខាភិបាលសាធារណៈ។ ប្រាក់បំណាច់ប្រចាំថ្ងៃ ៧០ភាគរយ នៃប្រាក់ឈ្នួលមធ្យមប្រចាំថ្ងៃរបស់សាមីជន។

៣.២.សេវាបង្ការសុខភាព

សំដៅដល់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យទាន់ពេលវេលា កំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកដែលមាន ហានិភ័យសុខភាព និងមានបញ្ហាសុខភាពជាក់លាក់ ការផ្តល់ប្រឹក្សា និងអន្តរាគមន៍ចាំបាច់ដទៃទៀត ដើម្បីការពារកុំឱ្យមានបញ្ហាសុខភាពមានជាអាទិ៍ ការស្រាវជ្រាវរកជំងឺ ការអប់រំសុខភាព និងកម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការ។ សេវាបង្ការសុខភាព ផ្តល់ដោយ ប.ស.ស. កម្មវិធីជាតិ អង្គភាព ឬស្ថាប័ន និងអង្គការទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពដទៃទៀត។

៤.មូលដ្ឋានគតិយុត្ត និងខិត្តប័ណ្ណ