Mail |
 • ភាសាខ្មែរភាសាខ្មែរ
 • EnglishEnglish
 • សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ស្តីពី​ការលើក​ថ្ងៃ​បង់ភាគទាន​ក្នុងខែ​មីនា

  សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការលើកថ្ងៃបង់ភាគទាន

  មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន ១២៨៦

  ព័ត៌មានសំខាន់ៗ
  ចំនួនសហគ្រាស និងកម្មករចុះបញ្ជិកា
  • ១៧,៣៥៥ សហគ្រាស
  • ចំនួនសមាជិកសរុប ២,៧២៣,៨២៦ នាក់
  • ចំនួនសមាជិកស្រីសរុប ១,៦៣៣,៥៨៣ នាក់