Mail |
 • ភាសាខ្មែរភាសាខ្មែរ
 • EnglishEnglish
 • ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧៖ ១ដុល្លារ = ៤០៩៥ រៀល

  អត្រាប្ដូរប្រាក់ប្រចាំខែកញ្ញា ២០១៧

  មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន ១២៨៦

  ព័ត៌មានសំខាន់ៗ
  ចំនួនសហគ្រាស និងកម្មករចុះបញ្ជិកា
  • ១៧,៣៥៥ សហគ្រាស
  • ចំនួនសមាជិកសរុប ២,៧២៣,៨២៦ នាក់
  • ចំនួនសមាជិកស្រីសរុប ១,៦៣៣,៥៨៣ នាក់
  ទំព័របណ្ដាញសង្គម ប.ស.ស.