និតិវិធី និង បែបបទនៃបញ្ជិកាសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន និង បញ្ជិកាកម្មករ​និយោជិត

ការ​ចុះ​បញ្ជិកា​សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ត្រូ​វធ្វើ​តាម​ទម្រង់ “បញ្ជិកា​សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន” ឬ ហៅថា ទម្រង់ “១.០១” ដែល​មាន​ចែង​ក្នុង​ឧបសម្ព័ន្ធ ១ នៃ​ប្រកាស​​លេខ​​០២១ កប/ប្រក ចុះ​​ថ្ងៃ​ទី​១១ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០០៨ ស្តីពី​​បញ្ជិកា​​សហ​គ្រាស គ្រឹះស្ថាន​​ក្នុង​បេ​ឡា​ជាតិ​របប​សន្តិ​សុខ​សង្គម ។ និយោជក ឬ ម្ចាស់​​សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ត្រូវ​ផ្ញើ​ភ្ជាប់​មក​ជា​មួយ​នឹង​ទម្រង់ “១.០១” នូវ “បញ្ជិកា​ពាណិ​ជ្ជកម្ម” ដែល​ចេញ​ដោយ​​ក្រសួង​ពាណិជ្ជ​កម្ម ឬ ​លិខិត​​តូប​ករណ៍​គតិ​យុត្ត​សម​មូល​ដទៃ​ទៀត ។ 

អត្តសញ្ញាណសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន និង កម្មករនិយោជិត

បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមត្រូវផ្តល់លេខអត្តសញ្ញាណសម្រាប់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាននីមួយៗ បន្ទាប់ពីទទួលបានទម្រង់ “បញ្ជិកា​សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន” ។ សហគ្រាស គ្រឹះស្ថានមួយត្រូវទទួលបានលេខ​ អត្ត​ញ្ញាណ​តែ​មួយ​គត់ ដែល​ឱ្យ​ឈ្មោះ​ថា “អត្ត​សញ្ញាណ​សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន”

និយោជក ត្រូវ​ដាក់​តាំង​វិញ្ញា​បន​បត្រ​បញ្ជិកា​សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន នៅ​នឹង​ការិយាល័យ​បើក​ប្រាក់ឈ្នួល​​របស់​​សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ។

បន្ទាប់​​ពី​​បាន​​ទទួល​​ទម្រង់​​បញ្ជិកា​​កម្មករ​​និយោជិត បេឡា​​ជាតិ​​របប​​សន្តិ​​សុខ​សង្គម ត្រូវ​​ផ្តល់​​លេខ​អត្ត​​សញ្ញាណ​​ និង ចេញ​ប័ណ្ណ​សមាជិក ប.ស.ស ជូន​​កម្មករ​​និយោជិត​​ម្នាក់ៗ​​ដោយ​​អត់​​គិត​​ថ្លៃ ។ ប័ណ្ណ​​សមាជិក ប.ស.ស ត្រូវ​​ប្រគល់​​ជូន​​កម្មករ​និយោជិត តាម​​​រយៈ​​​និយោ​ជក ឬ​ ម្ចាស់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ។

ក្នុង​​ករណី​​ដែល “ប័ណ្ណ​សមាជិក ប.ស.ស” ខូច ឬ បាត់​បង់ សាមី​ជន​​ដែល​ជា​ម្ចាស់​ប័ណ្ណត្រូវ​ជូន​ដំណឹងជាបន្ទាន់ទៅនិយោជក ឬ​ ម្ចាស់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន និង ត្រូវស្នើសុំទុតិយតា ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៣០ (សាមសិប) ថ្ងៃ បន្ទាប់ពី​កាល​​បរិច្ឆេទនៃការជូនដំណឹងខាងលើ ។ ការផ្តល់ប័ណ្ណទុតិយតាតម្រូវឱ្យសាមីជន​បង់​ប្រាក់ចំនួន ២,០០០ (ពីរ​ពាន់) រៀល ជូនទៅបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម ។

របាយការណ៍ចំនួនកម្មករនិយោជិត

រៀងរាល់ខែ និយោជក ឬ ម្ចាស់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ត្រូវផ្តល់ របាយការណ៍​ អំពី​ចំនួនកម្មករ​និយោជិត​​ទៅ បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម យ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី ២០ នៃខែបន្ទាប់ ។

របាយការណ៍អំពីចំនួន កម្មករនិយោជិត ត្រូវបញ្ជាក់អំពីចំនួន កម្មករនិយោជិត​ទាំងអស់ ​ដែល​មាន​នៅក្នុងខែត្រូវរាយការណ៍។ របាយការណ៍ អំពីចំនួនកម្មករនិយោជិត ដែលត្រូវផ្តល់ជូនបេឡាជាតិរបប​សន្តិ​សុខ​សង្គម អាចតាម “ទម្រង់ក្រដាស”“ទម្រង់​​​អេឡិចត្រូនិច” ដោយមានភ្ជាប់លិខិតបញ្ជូន ចុះ​ហត្ថលេខា​ដោយ និយោជក ឬ ម្ចាស់​សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ។