កាលបរិច្ឆេទនៃការបង់ភាគទាន

ចាប់ផ្តើម​បង់ភាគ​ទាន​ដំបូង ត្រូវ​បាន​កំណត់​ក្នុង​អំឡុង​ពេល ៣០ (សាម​សិប​) ថ្ងៃ បន្ទាប់​ពីកាល​បរិច្ឆេទ ដែល​បេឡាជាតិ​របបសន្តិសុខ​សង្គម (ប.ស.ស) បាន​ចេញ“វិញ្ញាបនបត្រ​បញ្ជិកា សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន” ។ និយោជក ឬ ម្ចាស់​សហគ្រាស គ្រឹះ​ស្ថាន ត្រូវ​បង់​ភាគ​ទាន​សម្រាប់​ខែ​នីមួយៗ​យ៉ាង​យូរ​បំផុត​នៅថ្ងៃទី ១៥ នៃ​ខែ​បន្ទាប់ ។ និយោជក ឬ ម្ចាស់​សហគ្រាស គ្រឹះ​ស្ថាន ដែល​ខកខាន​មិនបាន​បង់ភាគ​ទាន​តាម​កាល​បរិច្ឆេទ​ដែល​​កំណត់ ត្រូវបង់​បន្ថែម​នូវការ​ប្រាក់​ប្រចាំខែ​តាមអត្រា​ពីរ (២) ភាគ​រយ នៃ​ចំនួន​ភាគទាន​ជាក់​ស្តែង​ដែល​ត្រូវ​បង់​ក្នុង​ខែ​​នីមួយៗ និង ត្រូវ​ទទួល​ការ​ពិន័យ​ជា​ប្រាក់ ដូច​មាន​ចែង​ក្នុង​មាត្រា ៣៦ នៃ​ច្បាប់ស្តីពីរ​បបសន្តិសុខ​សង្គម​សម្រាប់​ជនទាំង​ឡាយ​ដែលស្ថិត​នៅក្រោម​បទប្បញ្ញត្តិ​នៃច្បាប់​ស្តីពី​ការ​ងារ ។

បែបបទនៃការបង់ភាគទាន

និយោជក ឬ ម្ចាស់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ត្រូវបង់​ភាគ​ទាន​ចូល​ទៅ​ក្នុង​គណនី​របស់​បេឡាជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ធានាគារ​ដែល​​បាន​កំណត់៖

  • បង់​ផ្ទាល់​នៅ​ធនាគារ ដែល​បាន​កំណត់ ។ ការបង់​ភាគទាន​របៀប​នេះ និយោជក​ត្រូវ​អនុវត្ត​តាម​​​​ទម្រង់ “បែបបទ​បង់​ភាគ​ទាន” ឬ ទម្រង់ “២.០១” ។
  • បង់​តាម​រយៈ​សេវា​កម្ម​អ៊ិន​ធឺណែត​ប៊ែងឃីង ឬ សេវាកម្ម​យូនីធី ។ ការ​ចំណាយ​លើ​សេវា​កម្ម​​នេះ គឺជា​បន្ទុក​ផ្ទាល់​របស់​និយោ​ជក ។
  • បង់តាម​សេវាកម្ម​ដទៃ​ផ្សេង​ទៀត​តាមការ​ណែនាំ​របស់​នាយក​បេឡាជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម ។

បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម ត្រូវ​ចេញ​លិខិត​បញ្ជាក់​អំពី “ការ​ទទួល​ប្រាក់​ភាគ​ទាន” បន្ទាប់ពី​​​បាន​ទទួល​ “បង្កាន់​ដៃ​បង់​ភាគ​ទាន​” ឬ បន្ទាប់​ពីមាន​ការ​បញ្ជាក់​នៅ​ក្នុង​របាយការណ៍​ធានាគារ​អំពី​ការ​បង់​ភាគ​ទាន​របស់​សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ។

ចំពោះ​ប​ង្កាន់ដៃ​បង់​ភាគទាន របាយការណ៍​ចំនួន​កម្មករ​និយោជិត របាយការណ៍​ប្រាក់​ឈ្នួល ឬ ឯកសារ​ចាំបាច់​នានា និយោជក ឬម្ចាស់​សហ​គ្រាស គ្រឹះស្ថាន​ត្រូវ​យក​មក​ដាក់​ដោយ​ផ្ទាល់​នៅ​ការិយាល័យ ប.ស.ស ឬ ផ្ញើ​តាម​ប៉ុស្តិ៍​ប្រៃសណីយ៍ ឬ ក៏​ផ្ញើ​តាម​សារ​អេឡិច​ត្រូនិច contribution@nssf.gov.kh

ការត្រួតពិនិត្យសៀវភៅបើកប្រាក់ និង បញ្ជីឈ្មោះកម្មករនិយោជិត

និយោជក ឬ ម្ចាស់​​សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ត្រូវ​​ផ្តល់​​សៀវភៅ​​បើក​​ប្រាក់ (តារាង​​បើក​​ប្រាក់​​បៀវត្ស​​តាម​​ខែ​​នីមួយៗ) បញ្ជី​ឈ្មោះ​កម្មករ​និយោជិត និង ឯកសារ​ពាក់ព័ន្ធ​ផ្សេងៗ​ជូន ប.ស.ស ដើម្បី​ពិនិត្យ​នៅ​ពេល​ចាំបាច់ ។

អត្រាបង់ភាគទានសម្រាប់ផ្នែកហានិភ័យការងារ

ប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែ
(គិតជារៀល)
ប្រាក់ឈ្នួលមធ្យមប្រចាំខែ
(គិតជារៀល)
ភាគទានប្រចាំខែសម្រាប់កម្មករនិយោជិត១នាក់
(គិតជារៀល)
ក្រោម ២០០.០០០ ២០០.០០០ ១.៦០០
២០០.០០១-២៥០.០០០ ២២៥.០០០ ១.៨០០
២៥០.០០១-៣០០.០០០ ២៧៥.០០០ ២.២០០
៣០០.០០១-៣៥០.០០០ ៣២៥.០០០ ២.៦០០
៣៥០.០០១-៤០០.០០០ ៣៧៥.០០០ ៣.០០០
៤០០.០០១-៤៥០.០០០ ៤២៥.០០០ ៣.៤០០
៤៥០.០០១-៥០០.០០០ ៤៧៥.០០០ ៣.៨០០
៥០០.០០១-៥៥០.០០០ ៥២៥.០០០ ៤.២០០
៥៥០.០០១-៦០០.០០០ ៥៧៥.០០០ ៤.៦០០
៦០០.០០១-៦៥០.០០០ ៦២៥.០០០ ៥.០០០
៦៥០.០០១-៧០០.០០០ ៦៧៥.០០០ ៥.៤០០
៧០០.០០១-៧៥០.០០០ ៧២៥.០០០ ៥.៨០០
៧៥០.០០១-៨០០.០០០ ៧៧៥.០០០ ៦.២០០
៨០០.០០១-៨៥០.០០០ ៨២៥.០០០ ៦.៦០០
៨៥០.០០១-៩០០.០០០ ៨៧៥.០០០ ៧.០០០
៩០០.០០១-៩៥០.០០០ ៩២៥.០០០ ៧.៤០០
៩៥០.០០១-១.០០០.០០០ ៩៧៥.០០០ ៧.៨០០
១.០០០.០០១ ឡើង ១.០០០.០០០ ៨.០០០