១.កាតព្វកិច្ច និងអត្រានៃការបង់ភាគទាន

        និយោជក ឬម្ចាស់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថានទាំងអស់ ដែលស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ ជនទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃ ច្បាប់ស្តីពីការងារ បានចុះបញ្ជិកាក្នុងប.ស.ស និងមានកម្មករនិយោជិតចាប់ពី ៨ (ប្រាំបី)នាក់ឡើងទៅ ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចបង់ភាគទានផ្នែកហានិភ័យការងារ ផ្នែកថែទាំសុខភាពជូនដល់ ប.ស.ស និងផ្នែកផ្សេងៗទៀត។

        ១.១.ផ្នែកហានិភ័យការងារ

         ភាគទានផ្នែកហានិភ័យការងារ គឺជាកាតព្វកិច្ចដោយឡែករបស់និយោជក ឬម្ចាស់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន។ កម្មករនិយោជិតមិនតម្រូវឱ្យមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការ បង់ភាគទានផ្នែកនេះទេ។

         អត្រាភាគទានផ្នែកហានិភ័យការងារជាអត្រាឯកភាព ដែលត្រូវបានកំណត់ស្មើនឹង ០,៨(សូន្យក្បៀសប្រាំបី)ភាគ   រយ នៃប្រាក់ឈ្នួលមធ្យមក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ នៃប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែរបស់កម្មករនិយោជិត។

         អត្រាបង់ភាគទានសម្រាប់ផ្នែកហានិភ័យការងារ

ថ្នាក់

ប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែ
(គិតជារៀល)
ប្រាក់ឈ្នួលមធ្យមប្រចាំខែ
(គិតជារៀល)
ភាគទានប្រចាំខែសម្រាប់កម្មករនិយោជិក ១ នាក់ (០,៨%)

តិចជាង ២០០.០០០

២០០.០០០

១.៦០០

២០០.០០១-២៥០.០០០

២២៥.០០០

១.៨០០

២៥០.០០១-៣០០.០០០

២៧៥.០០០

២.២០០

៣០០.០០១-៣៥០.០០០

៣២៥.០០០

២.៦០០

៣៥០.០០១-៤០០.០០០

៣៧៥.០០០

៣.០០០

៤០០.០០១ – ៤៥០.០០១

៤២៥.០០០

៣.៤០០

៤៥០.០០១ – ៥០០.០០០

៤៧៥.០០០

៣.៨០០

៥០០.០០១ – ៥៥០.០០០

៥២៥.០០០

៤.២០០

៥៥០.០០១ – ៦០០.០០០

៥៧៥.០០០

៤.៦០០

១០

៦០០.០០១ – ៦៥០.០០០

៦២៥.០០០

៥.០០០

១១

៦៥០.០០ -៧០០.០០០

៦៧៥.០០០

៥.៤០០

១២

៧០០.០០១-៧៥០.០០០

៧២៥.០០០

៥.៨០០

១៣

៧៥០.០០១-៨០០.០០០

៧៧៥.០០០

៦.២០០

១៤

៨០០.០០១ – ៨៥០.០០០

៨២៥.០០០

៦.៦០០

១៥

៨៥០.០០១ – ៩០០.០០០

៨៧៥.០០០

៧.០០០

១៦

៩០០.០០១ – ៩៥០.០០០

៩២៥.០០០

៧.៤០០

១៧

៩៥០.០០១-១.០០០.០០០

៩៧៥.០០០

៧.៨០០

១៨

១.០០០.០០១-១.០៥០.០០០

១.០២៥.០០០

៨.២០០

១៩

១.០៥០.០០១-១.១០០.០០០

១.០៧៥.០០០

៨.៦០០

២០

១.១០០.០០១-១.១៥០.០០០

១.១២៥.០០០

៩.០០០

២១

១.១៥០.០០១-១.២០០.០០០

១.១៧៥.០០០

៩.៤០០

២២ ១.២០០.០០១ ទ្បើង ១.២០០.០០០

៩.៦០០

           ១.២.ផ្នែកថែទាំសុខភាព

           អត្រាភាគទានផ្នែកថែទាំសុខភាពជាបន្ទុករបស់និយោជក ឬម្ចាស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថាន ត្រូវកំណត់ស្នើនឹង ១,៣ (មួយក្បៀសបី)ភាគរយ នៃប្រាក់ឈ្នួលមធ្យមក្នុងលំដាប់ថ្នាក់នៃប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែរបស់កម្មករនិយោជិត។

           អត្រាភាគទានផ្នែកថែទាំសុខភាពជាបន្ទុករបស់កម្មករនិយោជិត ត្រូវកំណត់ស្នើនឹង ១,៣(មួយក្បៀសបី)ភាគរយ នៃប្រាក់ឈ្នួលមធ្យមក្នុងលំដាប់ថ្នាក់នៃ ប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែរបស់កម្មករនិយោជិត។

           ប្រាក់ឈ្នួលមធ្យមប្រចាំខែក្នុងលំដាប់ថ្នាក់នៃប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែរបស់កម្មករនិយោជិត សម្រាប់ផ្នែកថែទាំសុខភាព ត្រូវកំណត់ដូចគ្នានឹងផ្នែកហានិភ័យការងារ ដែរ។

           តារាងភាគទានផ្នែកថែទាំសុខភាព

ថ្នាក់ ប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែ
(គិតជារៀល)

ប្រាក់ឈ្នួលមធ្យមប្រចាំខែ
(គិតជារៀល)

ភាគទានជាបន្ទុកនិយោជកសម្រាប់

កម្មករនិយោជិត ១ នាក់ (២,៦%)

តិចជាង ២០០.០០០ ២០០.០០០ ៥.២០០
២០០.០០១ – ២៥០.០០០ ២២៥.០០០ ៥.៨៥០
២៥០.០០១ – ៣០០.០០០ ២៧៥.០០០ ៧.១៥០
៣០០.០០១ – ៣៥០.០០០ ៣២៥.០០០ ៨.៤៥០
៣៥០.០០១ – ៤០០.០០០ ៣៧៥.០០០ ៩.៧៥០
៤០០.០០១ – ៤៥០.០០១ ៤២៥.០០០ ១១.០៥០
៤៥០.០០១ – ៥០០.០០០ ៤៧៥.០០០ ១២.៣៥០
៥០០.០០១ – ៥៥០.០០០ ៥២៥.០០០ ១៣.៦៥០
៥៥០.០០១ – ៦០០.០០០ ៥៧៥.០០០ ១៤.៩៥០
១០ ៦០០.០០១ – ៦៥០.០០០ ៦២៥.០០០ ១៦.២៥០
១១ ៦៥០.០០១ – ៧០០.០០០ ៦៧៥.០០០ ១៧.៥៥០
១២ ៧០០.០០១ – ៧៥០.០០០ ៧២៥.០០០ ១៨.៨៥០
១៣ ៧៥០.០០១ – ៨០០.០០០ ៧៧៥.០០០ ២០.១៥០
១៤ ៨០០.០០១ – ៨៥០.០០០ ៨២៥.០០០ ២១.៤៥០
១៥ ៨៥០.០០១ – ៩០០.០០០ ៨៧៥.០០០ ២២.៧៥០
១៦ ៩០០.០០១ – ៩៥០.០០០ ៩២៥.០០០ ២៤.០៥០
១៧ ៩៥០.០០១-១.០០០.០០០ ៩៧៥.០០០ ២៥.៣៥០
១៨ ១.០០០.០០១-១.០៥០.០០០ ១.០២៥.០០០ ២៦.៦៥០
១៩ ១.០៥០.០០១-១.១០០.០០០ ១.០៧៥.០០០ ២៧.៩៥០
២០ ១.១០០.០០១-១.១៥០.០០០ ១.១២៥.០០០ ២៩.២៥០
២១ ១.១៥០.០០១-១.២០០.០០០ ១.១៧៥.០០០ ៣០.៥៥០
២២ ១.២០០.០០១ ទ្បើង ១.២០០.០០០ ៣១.២០០

២.កាលបរិច្ឆេទនៃការបង់ភាគទាន

       កាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់ផ្តើមបង់ភាគទានដំបូង ត្រូវបានកំណត់ក្នុងអំឡុងពេល ៣០ (សាមសិប)ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទ ដែលប.ស.ស បានចេញ “វិញ្ញាបនបត្របញ្ជិកា សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន”។ និយោជក ឬម្ចាស់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ត្រូវបង់ភាគទានសម្រាប់ខែនីមួយៗយ៉ាងយូរបំផុតនៅថ្ងៃទី១៥ នៃខែបន្ទាប់។ និយោជក ឬម្ចាស់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ដែល ខកខានមិនបានបង់ភាគទានតាមកាលបរិច្ឆេទ ដែលបានកំណត់ត្រូវបង់បន្ថែមនូវការប្រាក់ប្រចាំខែតាមអត្រាពីរ (២) ភាគរយ នៃចំនួនភាគទានជាក់ស្តែងដែលត្រូវបង់ក្នុងខែនីមួយៗ និងត្រូវទទួលការពិន័យជាប្រាក់ ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា ៣៦ នៃ       ច្បាប់ស្តីរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ជនទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារ។

៣. នីតិវិធី និងបែបបទបង់ភាគទាន

       និយោជក ឬម្ចាស់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ត្រូវបង់ភាគទានចូលទៅក្នុងគណនីរបស់ប.ស.ស ដែលស្ថិតក្នុងធានាគារ ACLEDA។ ការបង់ភាគទាន អាចត្រូវបានអនុវត្តតាមរបៀបដូចខាងក្រោម៖

  • និយោជក ឬម្ចាស់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន អាចបង់ផ្ទាល់នៅធនាគារដូចមុនដដែល ឬ
  • និយោជក ឬម្ចាស់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន អាចបង់តាមរយៈ ACLEDA Unity ឬ Internet Banking។ ការចំណាយលើសេវាកម្មនេះគឺជាបន្ទុកផ្ទាល់របស់និយោជក។

       បន្ទាប់មកនិយោជក ឬម្ចាស់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ត្រូវយកឯកសារដែលបានបង់ភាគទានមក ប.ស.ស តាមរបៀបដូចខាងក្រោម៖

  • បញ្ជូនឯកសារដោយផ្ទាល់មក ប.ស.ស ឬសាខា ប.ស.ស ខេត្ត/ខ័ណ្ឌ ឬ
  • បញ្ជូនឯកសារតាមរយៈសាអេឡិចត្រូនិច contribution@nssf.gov.kh

       ចំពោះ ឯកសារដែលនិយោជក ឬម្ចាស់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថានភ្ជាប់មក ប.ស.ស មានដូចជា៖

  • បញ្ជិកាកម្មករនិយោជិត (E-Form)
  • តារាងបើកបៀវត្ស(Payroll list)
  • លិខិតប្រកាសបង់ភាគទាន
  • លិខិតបញ្ជាក់ពីនិយោជក(Form B)
  • បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ពីធនាគារ(Bank slip)

       ករណីឯកសារដែលនិយោជក ឬម្ចាស់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន បញ្ជូនតាមរយៈ Email ឬ Web application ត្រូវស្កេនឯកសារមាន លិខិតប្រកាសបង់ភាគទាន, លិខិតបញ្ជាក់ពីនិយោជក និងបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ពីធនាគារ និង Copy Soft មាន E-form និង Payroll list។

        ប.ស.ស ពិនិត្យឃើញថាត្រឹមត្រូវហើយ នឹងចេញលិខិតបញ្ជាក់ការបង់ភាគទានជូនទៅនិយោជក ឬម្ចាស់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថានវិញ។

៤.ការត្រួតពិនិត្យសៀវភៅបើកប្រាក់ និងបញ្ជីឈ្មោះកម្មករនិយោជិត

      និយោជក ឬម្ចាស់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ត្រូវផ្តល់សៀវភៅបើកប្រាក់ (តារាងបើកប្រាក់បៀវត្សនីមួយៗ) បញ្ជីឈ្មោះកម្មករនិយោជិត និងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗជូន ប.ស.ស ដើម្បីពិនិត្យនៅពេលចាំបាច់។

៥.បទដ្ឋានគតិយុត្ត