ប.ស.ស ត្រូវបាន​ដឹកនាំ និង​គ្រប់គ្រង​ដោយ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាល ដែល​មាន​អំណាច​ដើម្បី​គ្រប់គ្រង​គ្រឹះ​ស្ថាន​ក្នុង​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​នៃបទប្បញ្ញត្តិ​នៃ​អនុក្រឹត្យនេះ និង​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​នៃបទបញ្ជាផ្ទៃ​ក្នុង​របស់​ប.ស.ស។ ក្រុម​​ប្រឹក្សាភិបាល​​នេះមាន​​សមាសភាព​​ដូច​ខាងក្រោម៖

តំណាងក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ប្រធាន
តំណាងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ១​ (មួយ) រូប សមាជិក
តំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ១​ (មួយ) រូប សមាជិក
តំណាងក្រសួងសុខាភិបាល ១​ (មួយ) រូប សមាជិក
តំណាងនិយោជក ២ (ពីរ) រូប សមាជិក
តំណាងកម្មករនិយោជិត ២ (ពីរ) រូប សមាជិក
នាយកនៃ ប.ស.ស សមាជិកស្វ័យប្រវត្តិ

 

ប្រធាន និង​សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាល​នៃ ប.ស.ស ត្រូវជ្រើសរើស​ក្នុង​ចំណោម​មន្រ្តី និង​អ្នក​ដែល​សកម្មការងារ ធ្លាប់បម្រើ​ការងារ​យ៉ាងតិច ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំ ក្នុង​ចំណោម​ឥស្សរ​ជនខ្មែរ​ដែល​មាន​បទពិសោធន៍​ការងារ​គ្រប់គ្រាន់ ព្រម​ទាំង​មានសមត្ថភាព ក្នុង​វិស័យ​សង្គមកិច្ច ឬ សេដ្ឋកិច្ច ឬនីតិសាស្រ្ត និងមិនដែល​ត្រូវ​បាន​ផ្តន្ទាទោស​ពី​បទមជ្ឈិម ឬ បទឧក្រិដ្ឋ។

តំណាង​និយោជក និង​កម្មករ​និយោជិត ត្រូវបាន​ជ្រើសរើស​ដោយ​អង្គការ​វិជ្ជាជីវៈរៀងៗ​ខ្លួន។ តំណាង​ទាំងនេះ​ត្រូវមាន​បទពិសោធន៍​ការងារ​គ្រប់គ្រាន់ ព្រម​ទាំង​មាន​សមត្ថភាព ក្នុង​វិស័យ​សង្គមកិច្ច ឬ សេដ្ឋកិច្ច ឬ នីតិសាស្រ្ត និង មិន​ដែល​ត្រូវបាន​ផ្តន្ទាទោស​ពីបទ​បមជ្ឈិម ឬ ឧក្រិដ្ឋ។

ប្រធាន និង​សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាល​នៃ ប.ស.ស ដែលមិនមែន​ជា​សមាជិក​ស្វ័យប្រវត្តិ ត្រូវ​តែង​តាំង​ដោយ​អនុក្រឹត្យ​សម្រាប់​អាណត្តិទី៤ រៀប​ចំ​ដោយ​ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ តាមសំណើ​របស់ក្រសួង ស្ថាប័ន ឬ អង្គការវិជ្ជាជីវៈ ដែល​សមាជិក​នោះ​តំណាង​ឲ្យ។ អាណត្តិនេះអាច​បញ្ចប់ ឬ អាច​បន្ត​ទៀត​បាន​តាម​សំណើ​របស់ ក្រសួង ស្ថាប័ន ឬ អង្គការ​វិជ្ជាជីវៈ ដែលសមាជិក​នោះ​តំណាងឲ្យ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ប.ស.ស អាណត្តិទី៤
ឯកឧត្តម សេង សក្តា ប្រធាន តំណាងក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
ឯកឧត្តម អ៊ឹម ស៊ីថុល សមាជិក ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
ឯកឧត្តម នង ពិសិដ្ឋ សមាជិក តំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឯកឧត្តម អ៊ុក សមវិទ្យា សមាជិកស្វ័យប្រវត្តិ តំណាងប.ស.ស
លោកវេជ្ជ. ឡូ វាសនាគីរី សមាជិក តំណាងក្រសួងសុខាភិបាល
ឯកឧត្តមឧកញ៉ាបណ្ឌិត ណាង សុធី សមាជិក តំណាងនិយោជក
ឧកញ៉ា វ៉ាន់ ស៊ូអៀង សមាជិក តំណាងនិយោជក
លោក អាត់ ធន់ សមាជិក សម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ហេង ប៊ុនឈុន សមាជិក សហព័ន្ធសហជីពឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារកម្ពុជា