ក្រុមការងារ​​ទប់ស្កាត់​​ករណី​​សន្លប់ និង​បង្កា​រ​គ្រោះថ្នាក់​​ការងារ​​របស់​​កម្មករ​​និយោជិត តាមបណ្តា​សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន នៃបេឡាជាតិ​របសន្តិសុខ​សង្គម ​(ទ.ស.ប.ក) បង្កើត​​ឡើង​​ដោយ ​សេចក្តី​សម្រេច​​លេខ០០២/១៥ ក.ប/ស.ស.រ ចុះថ្ងៃទី​១៣ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០១៥ ជា​ក្រុមការងារ​​អន្តរនាយក​​ដ្ឋាន​ក្នុង​​នោះ​​រួមមាន​​នាយក​ដ្ឋាន​​ពេទ្យ​​ការងារ បេឡាជាតិ​​របបសន្តិសុខ​សង្គម និង​នាយក​​ដ្ឋាន​​អធិការ​​កិច្ច ។ ក្រុមការងារ​​នេះមាន​​តួនាទី​ភារកិច្ច សិក្សា​​ស្រាវជ្រាវ និង​ពិនិត្យ​​រកមូល​​ហេតុ​សន្លប់, ចាត់​វិធាន​​ការ​សង្គ្រោះបន្ទាន់ និង​ទប់ស្កាត់​ការ​​សន្លប់រស់​​កម្មករ​​និយោជិត​​នៅកន្លែង​ការងារ, សម្រប​សម្រួល និង​សហការ​​ជាមួយ​​មន្ទីរពេទ្យ ពហុព្យាបាល ដើម្បី​​បង្កើត​​រូបមន្ត​ព្យាបាល​​សន្លប់ និង​កំណត់​​ពី​តម្លៃ​ព្យាបាល, សម្រប​សម្រួល សហការ​​ជាមួយ​​ស្ថាប័ន និង​អាជ្ញាធរ​ពាក់ព័ន្ធ ដើម្បី​​ដឹកជញ្ជូន​​ជនរង​​គ្រោះទៅសង្រ្គោះ​​បន្ទាន់​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ ពហុព្យាបាល​​ប្រកប​​ដោយ​​សុវត្ថិភាព, ផ្តល់យោបាល់ និង លើក​សំណើ​ចាត់វិធាន​ការបង្ការ​ហានិភ័យ​ការងារជូន​នាយក ប.ស.ស ។ នាយក ប.ស.ស ត្រូវរាយការណ៍​បន្តជូន ឯកឧត្តម​​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការងារ និង បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ ពិនិត្យ​សម្រេច និង ស្នើសុំ​អនុសាសន៍​ណែនាំសម្រាប់​អនុវត្តបន្ត, រៀបចំណែនាំ និង ប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​អប់រំកម្មវិធី​បង្ការគ្រោះថ្នាក់​ការងារ និង អនុវត្តភារកិច្ច​ផ្សេងៗ​ទៀត​តាមការប្រគល់​ភារកិច្ច​របស់​នាយក ប.ស.ស ។