Mail |
 • ភាសាខ្មែរ
 • English
 • ព្រឹត្តិប័ត្រ

  1. ព្រឹត្តិប័ត្រឆ្នាំទី១ លេខទី១
  2. ព្រឹត្តិប័ត្រឆ្នាំទី២ លេខទី២
  3. ព្រឹត្តិប័ត្រឆ្នាំទី៣ លេខទី៣
  4. ព្រឹត្តិប័ត្រឆ្នាំទី៣ លេខទី៤
  5. ព្រឹត្តិប័ត្រឆ្នាំទី៣ លេខទី៥
  6. ព្រឹត្តិប័ត្រឆ្នាំទី៤​ ​លេខទី៦
  7. ព្រឹត្តិប័ត្រឆ្នាំទី៥​ ​លេខទី៧
  8. ព្រឹត្តិប័ត្រឆ្នាំទី៥ ​លេខទី៨
  9. ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០១៥ ឆ្នាំទី៥ ​លេខ៩
  10. ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០១៥ ឆ្នាំទី៥ ​លេខ១០
  11. ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០១៦ ឆ្នាំទី៦ ​លេខ១១
  12. ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០១៦ ឆ្នាំទី៦ ​លេខ១២
  13. ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០១៦ ឆ្នាំទី៦ ​លេខ១៣
  14. ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០១៦ ឆ្នាំទី៦ ​លេខ១៤
  15. ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០១៦ ឆ្នាំទី៦ ​លេខ១៥
  16. ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០១៦ ឆ្នាំទី៦ ​លេខ១៦
  17. ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០១៧ ឆ្នាំទី៧ ​លេខ១៧
  18. ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០១៧ ឆ្នាំទី៧ ​លេខ១៨
  19. ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០១៧ ឆ្នាំទី៧ ​លេខ១៩
  20. ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០១៧ ឆ្នាំទី៧ ​លេខ២០
  21. ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០១៨ ឆ្នាំទី៨ លេខ២១
  22. ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០១៨ ឆ្នាំទី៨ លេខ២២
  23. ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០១៨ ឆ្នាំទី៨ លេខ២៣
  24. ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០១៨ ឆ្នាំទី៨ លេខ២៤
  25. ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០១៩ ឆ្នាំទី៩ លេខ២៥
  26. ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០១៩ ឆ្នាំទី១០ លេខ២៦
  27. ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០១៩ ឆ្នាំទី១០ លេខ២៧
  28. ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០២០ ឆ្នាំទី១០ លេខ២៨
  29. ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០២០ ឆ្នាំទី១០ លេខ២៩
  30. ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០២០ ឆ្នាំទី១១ លេខ៣០
  31. ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០២១ ឆ្នាំទី១២ លេខ៣១
  32. ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន ប.ស.ស. ឆ្នាំទី១៣ លេខ៣២ ឆ្នាំ២០២២
  មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន ១២៨៦

  ព័ត៌មានសំខាន់ៗ
  ចំនួនសហគ្រាស និងកម្មករចុះបញ្ជិកា
  • ២១,៤៣០ សហគ្រាស
  • ចំនួនសមាជិកសរុប ៣,​១២០,២០៨ នាក់
  • ចំនួនសមាជិកស្រីសរុប ១,៧៩៨,៥១០ នាក់
  ទំព័របណ្ដាញសង្គម ប.ស.ស.